Materské a rodinné centrá ako miesta sociálnej prevencie

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Pokračovanie článku Sociálna prevencia a rodina

Významnou zmenou v živote rodiny je narodenie dieťaťa. Je to obdobie, kedy rodina musí zmeniť a prispôsobiť zaužívané stereotypy a zvyky najmladšiemu členovi rodiny. Jeden z rodičov, zvyčajne matka zostáva doma s dieťaťom, mení sa intenzita sociálnych kontaktov, hlavne z pracovného prostredia, ale i ostatného sociálneho prostredia rodičov. Rovnako v partnerskom vzťahu prichádzajú určité obmedzenia a kompromisy a tiež samotné rodičovstvo kladie na matku i otca zvýšené nároky. Zvládanie tejto novej životnej role prináša nielen obrovskú radosť z dieťaťa, ale i veľkú zodpovednosť. Rodičovské zručnosti majú inštinktívny základ a vlastný pocit zo zvládania respektíve nezvládania má vplyv na rodičovskú sebadôveru. Všetky tieto faktory ovplyvňujú pohodu spolunažívania rodiny a plnenie všetkých funkcií rodiny.

 

MATERSKÉ A RODINNÉ CENTRÁ

V prostredí materského/rodinného centra získavajú rodiny s malými deťmi podporu a pomoc vo viacerých oblastiach. MC/RC vznikajú ako neziskové organizácie – občianske združenia, ktoré zakladajú rodičia, prevažne matky. Sú odpoveďou na nové potreby mladých rodín s deťmi, ktoré neuspokojuje štát, obce či iné inštitúcie. Unikum pri začiatkoch zakladania prvých centier na Slovensku bolo vnímanie a akceptácia prirodzenej dvojice rodič – dieťa, čo chýbalo v celom spektre spoločenských inštitúcií. V súčasnosti sa situácia čiastočne zlepšuje, avšak MC/RC si stále udržujú prvenstvo v rovnocennosti oboch – rodiča aj dieťaťa v celom procese činnosti a aktivít centra.
Už pri vzniku centra je napĺňaná jedna z potrieb modernej ženy – matky: skĺbiť ranné obdobie materstva a starostlivosti o dieťa so sebarealizáciou a aktívnou činnosťou mimo domácnosti. Aj keď hlavným motívom navštevovania centra je pre návštevníkov najmä záujem dieťaťa, nemožno považovať za menejcenný aj profit rodiča/dospelého.

MC/RC sú unikátne a inými inštitúciami ťažko napodobiteľné miesta so špecifickou atmosférou, ktorá pramení v samotnej podstate centra.

Cieľová skupina sa samoaktivizuje, samoorganizuje a tým vznikajú špecifické medziľudské vzťahy v komunite centra. Partnerské vzťahy aktivistiek centra sú prenášané na všetkých návštevníkov, či už dospelých alebo detských. Aktivity sú organizované podľa záujmu návštevníkov a možností aktivistiek, pričom ktokoľvek sa môže zapojiť. Takýmto spôsobom zároveň návštevníci i aktivisti zvyšujú svoje zručnosti nielen v profesnej oblasti, ale i ostatné sociálne zručnosti ako vedenie kolektívu, kolektívne cítenie, komunikačné a organizačné schopnosti, empatiu a iné. Deti prežívajú v centre prvé kontakty s rovesníkmi za komfortnejších podmienok v prítomnosti rodiča, ktorý má možnosť jeho správanie usmerňovať. Zároveň samotné prostredie centra je pre dieťa vítanou a inšpiratívnou zmenou oproti domácemu – dobre známemu prostrediu. Dieťa sa hravou formou učí novým zručnostiam a vo vývoji napreduje rýchlejšie vďaka situáciám zažívaným v centre a nenapodobiteľnými doma.

Deti, ktoré mali možnosť navštevovať centrum pravidelne sú zručnejšie, samostatnejšie, priateľskejšie s viac vyvinutým sociálnym cítením a empatiou.

Ďalším významným motívom návštevy centra je možnosť psychohygieny a relaxu. Činnosti ktoré prebiehajú v MC/RC sú odlišné od prác v domácnosti, čím pomáhajú odbúravať frustráciu zo stereotypu a izolácie doma. Tento aspekt prínosu centier je často bagatelizovaný, hoci má výrazný vplyv na harmóniu rodinného života i samotnú výchovu detí.

Výrazným znakom komunity okolo MC/RC je, že sa stretávajú rodiny, rodičia s malými deťmi. Prežívajú rovnaké obdobie životného cyklu rodiny, rovnaké emócie z vlastných rodičovských zručností a spája ich rovnaký záujem o deti a starostlivosť o deti. Prostredie centra umožňuje rôznymi interakciami medzi rodičmi posilňovať rodiča v rodičovskej sebadôvere i zručnostiach. Dopadová štúdia o MC poukázala tiež na fakt, že v centrách dominuje partnerstvo i vo vzťahu rodič/dospelý – dieťa. Teda môžeme predpokladať, že i rodič je motivovaný viesť a vychovávať dieťa na báze partnerstva. Tento posun v metóde výchovy posilňuje vzájomný vzťah rodiča a dieťaťa a vytvára lepší emocionálny základ rodiny do budúcnosti.


Veľkou podporou rodičovstva v MC/RC je i prienik rodičovskej praxe a odborníkov. V centrách prebiehajú na základe dopytu rodičov rôzne odborné prednášky a diskusie, ktoré pomáhajú zorientovať sa vo výchove a starostlivosti o deti. Zvyčajne sú to informácie, ktoré sa nevyučujú v bežnom vzdelávacom systéme. Žiadna škola nepripraví ženu a muža na rolu matky a otca, hoci na nich stojí úspešnosť výchovy.

Bežnou súčasťou činnosti MC/RC je organizovanie aj záujmových a voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi. Pravidelná účasť prispieva nielen k rozvoju detí a rodičov, ale umožňuje vytvárať pozitívne návyky v rodine ako trávenie voľného času spoločne, výber zmysluplnej voľnočasovej aktivity a pod. Tieto aspekty sú vyzdvihované vo viacerých oblastiach prevencie – ako napr. protidrogová prevencia, prevencia kriminality a pod.

O význame celospoločenskej podpory rodiny uvažuje i Rada Európy, ktorá odporúča posilniť rôzne programy na pomoc rodinám. Poukazuje na to, že je potrebné podporovať vytváranie pozitívnych vzťahov medzi rodičmi a deťmi, umožniť rodinám oboznámiť sa s vývinom dieťaťa a starostlivosťou o deti a zvýšiť povedomie rodiča o starostiach detí. Ako motivujúci príklad uvádza Európsky parlament projekt z Talianska, kde v meste Pistoii mesto samotné sprístupnilo deťom a rodinám strediská na stretávanie sa. Prebiehajú v nich rôzne činnosti a tiež slúžia ako miesta stretávania sa pre dospelých ako aj ihriská pre deti. O takomto prorodinném zmýšľaní miest a obcí možu mnohé MC/RC na Slovensku len snívať. O to väčšie uznanie si však zaslúžia tie mestá a obce, ktoré pochopili významnosť investície v podobe podpory miestneho MC/RC. Udržateľnosť centier je úzko spojená s každodenným bojom líderiek o dostatok financií na úhradu prevádzkových nákladov, pričom jedinou snahou je zabezpečiť funkčnosť priestorov, ktoré môžu slúžiť všetkým cieľom centra a môže v nich prebiehať nezištné dobrovoľníčenie.

Viac informácií  o materských a rodinných centrách nájdete na: www.materskecentra.sk 

Martina Lukáčová, článok bol uverejnený v časopise Materské centrá, 1/2012

Zdroje:
• Schavel, M – Čišecký, F. – Oláh, M.: Sociálna prevencia, Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010
• Plaňava, I.: Manželstvo a rodiny, Brno: Doplněk, 2000
• Matoušek, O – Pazlarová, H.: Hodnotenie ohrozeného dieťaťa a rodiny v kontexte plánovania starostlivosti, Praha: Portál, 2010
• Balogová, B. – Matulay, S. – Matulayová, T. – Župina, M.: Vybrané kapitoly zo sociálnej patológie, Prešov: PU Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2003
• Materské centrá, Únia materských centier, 2008
• Záborská, A.: Pracovný dokument o príspevku európskych politík v oblasti rovnosti mužov a žien v boji proti kriminalite mladistvých, Brusel: Európsky parlament, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, 2010

.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*


*

33 780 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

HTML tags are not allowed.